Egy ritka nyelv- a dán
  1. imszabcsii posted this